WoodCircles – Kestävää kasvua -hanke käynnistyy: Tuottavuutta ja vihreää siirtymää puutuotealalle

Suomen metsäkeskus käynnistää uuden valtakunnallisesti merkittävän hankkeen, WoodCircles – Kestävää kasvua. Hankkeen tavoitteena on parantaa puutuotealan yritysten tuottavuutta ja tukea näiden vihreää siirtymää sekä vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä. Hanke keskittyy digitaalisten ratkaisujen, uuden tekniikan ja palveluiden hyödyntämiseen tuotannossa, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Hankkeen toiminta ajoittuu vuosille 2024–2026.

Hankkeen päätavoitteet ja toimenpiteet

WoodCircles-hankkeen päätavoitteena on pienentää puutuotealan yritysten hiilijalanjälkeä ja kehittää niiden toiminnanohjausta vihreän siirtymän ehdoilla. Tavoitteena on, että tuotteen elinkaari ohjaa yhä enemmän liiketoimintaprosessien suunnittelua, seurantaa ja toimeenpanoa. Tämä mahdollistaa yritysten paremman reagoinnin ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Rakentamisen tuotteiden kilpailutekijäksi tulee jatkossa hinnan lisäksi hiilijalanjälki ja kestävän kehityksen toimenpiteet. Kestävän liiketoiminnan strategiat ovat nousemassa tärkeäksi yritystoiminnan olemassaolon ja kehittämisen tekijäksi. Jos yritys ei pyri vastuullisena toimijana pienentämään omaa hiilijalanjälkeään ja parantamaan yritysvastuutaan, se ei näyttäydy elinkelpoisena kuluttajille tai sijoittajille.

Globaali muutos vaatii yrityksiltä vastuullisuutta, kestävää kehitystä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mikä on tärkeä tekijä yrityksen arvonmuodostuksessa. Toimiakseen markkinoilla yrityksen on osoitettava eri asiakassegmenteille ja sijoittajille, että se on sisäistänyt kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteet ja huomioi ne kaikilla tasoilla.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus, joka tarjoaa koko maan kattavan osaamisen ja laajan sidosryhmä- ja asiantuntijaverkoston. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat:

  • Puuteollisuus ry
  • Suomen Sahayrittäjät ry
  • Puuinfo Oy
  • Xamk – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kiertotalous ja resurssitehokkuus

Hankkeessa keskitytään myös mekaanisen puunjalostuksen ja puutuotteiden valmistuksen sivuvirtoihin, kuten tuotannon hukka-, jäännös- ja purkupuuhun. Näiden sivuvirtojen hyödyntämisellä parannetaan tuotannon resurssitehokkuutta ja edistetään kiertotaloutta.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Jouni Silvast, Suomen metsäkeskus
Puh. 050 3001786
[email protected]

Janne Liias, Puuteollisuus ry
Puh. 0400 510755
[email protected]